ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 
 
         Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi faaliyetlerinin; etkin hızlı, verimli ve     amacına uygun olarak yapılması için gereken çalışmaları programlamak, izlemek, denetlemek ve koordinasyonunu sağlamak,
 
          6831 sayılı kanunun 13/B maddesi ve 2924 sayılı kanununla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 
          Orman köyleri kalkınma planı ve plan revizyonlarını hazırlatmak, orman köyü tespit çalışmalarını yapılmasını sağlamak,
 
          Yıllık çalışma programına alınacak köylerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 
         Yıllık Çalışma programlarında yer alan konularla ilgili tip projeleri hazırlamak, hazırlatmak, onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,bu işlere ait teknik şartnameleri düzenlemek, düzenletmek,

       
    Genel Müdürlükçe tahsis edilecek ödenek çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlamak ve onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
 
         Ferdi kredilerle ilgili tahsis, iptal ve devir olurlarını hazırlamak ve onaya sunmak,
 
         İşletme Müdürlükleri itibariyle ORKÖY gelirlerini izlemek , değerlendirmek ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilmesini sağlamak,
 
         Orman - Köy İlişkileri ile ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek ve raporlamak,
 
          Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak uygulama, izleme ve diğer istatistikli bilgi cetvellerini hazırlamak, Genel Müdürlüğe göndermek,
 
       Bölge Müdürü'nün vereceği benzeri görevleri yapmak