MAKİNA VE  İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 
 
    Üretim ve iş makineleri, hizmet vasıtaları ile yangın ve koruma araçlarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak,bakım,onarım ve terkin işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 
     Üretim veya diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları ağının tespitini ve orman yol şebeke planlarına göre orman yollarının etüd projesini yapmak, yapım, bakım ve onarım ile ilgili programı hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
 
     Bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerinin , taşınmaz malların envanter aalım, satım,takas ve terkin işlerinin yürütülmesini sağlamak.
 
     Yıllık yol, bina ve tesislere ait tekliflerin incelenerek Genel Müdürlüğe gerekçeleri ile birlikte sunulmasını temin etmek.
 
     Makineler ile araçları kullanan şoför ve operatörlere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.
 
    Bina tesis ve araçlarla ilgili her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek.
 
    Bölge Müdürü'nün vereceği benzeri görevleri yapmak.