KADASTRO MÜLKİYET  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 
 
1) Komisyonların sevk ve idaresini yapmak, komisyonlar arasında çalışma yönteminde ve uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak,
2) Yıllık iş programlarını talimatlar doğrultusunda komisyonlarla birlikte hazırlamak, Genel Müdürlüğün onayını müteakip programları takiple zamanında gerçekleşmesini sağlamak,
3) Komisyonlarla Bölge Müdürlüğü arasındaki irtibatı sağlamak ve yazışmaları yürütmek,
4) Komisyonların arazi ve büro çalışmalarını denetlemek, aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
5) Orman Kadastrosu yatırım projesi kapsamında gönderilen ödenekleri takip ederek sarfı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6) Genel Müdürlükçe Bölge Müdürlüklerine gönderilen ödeneklerin araç, gereç ve malzemelerin, komisyonların ihtiyaçları göz önünde tutularak dağıtımını yapmak ve denetlemek,
7) Büro mesaisi döneminde gerekli hallerde kısa süreli arazi çalışması yaptırmak, mevcut personelin yetişmesi için Bölge Müdürlüğünün bilgisi altında periyodik toplantı ve eğitimleri düzenleyerek gerekli tedbirleri almak,
8) Komisyonlarda görevli teknik elemanlarla diğer personeli iş durumuna gerektiğinde komisyonlar arasında görevlendirmek,
9) Bünyesindeki elemanların, arazi mevsimi dışında komisyonların mesaiye devamını, komisyon başkanı ve üyeleri hariç diğer personelin yıllık izin iş ve işlemlerini komisyonların benzeri idari işlerini yürütmek,
10) Nirengi, dizi nirengi ve poligonların ölçülmesi için komisyonlardan gelen talepleri önceliği ve acili yetine göre Harita Mühendislerince hazırlanacak teknik planlama çerçevesinde sıralamak, bu sıralamaya komisyonların uymasını sağlamak, bu sıralamaya komisyonların uymasını sağlamak, komisyon başkanı ile ölçü planını yapmak, ölçü ekibinin çalışmalarında kullanılacak işçilerin hazırlıklı bulunmalarını temin etmek, ölçü ekiplerine gerekli talimatları vermek ve takip ederek neticelendirmek,
11) Komisyonlarca düzenlenen orman kadastro sınır belirleme ile işletme müdürlüklerince düzenlenen sonuçlandırma dosyalarının talimatlar çerçevesinde düzenlenmelerini, varsa eksikliklerinin giderilmesini, kontrollerinin yapılarak arşive edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilmelerini sağlamak,
12) Komisyonların çalışmalarında kullanılan 1/25000 ölçekli memleket haritalarının değişik zamanlarda alımı yapılmış hava fotoğraflarının ilan edilmiş ve kesinleşmiş orman kadastro ile sınır belirleme dosyalarından komisyonlarda bulunan asıl dosyaların arşive edilmesini sağlamak,
13) Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet ormanlarının tapuya tescil işlerinin yürütülmesi noktasında mahalli tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile orman işletme müdürlükleri arasında gerekli koordinasyonu sağlanarak tescil işlemlerinin yapılmasını takip etmek,
14) Komisyon Başkanlıklarındaki demirbaş malzemenin ihtiyaçlara göre kullanılmasını, gayri faal hale gelen komisyonların demirbaş malzemelerinin ihtiyaçlara göre diğer komisyonlara tevziini ve korunmasını sağlamak,
15) Orman Kadastro hizmetlerinin mevzuata göre yürütülmesinde idari, teknik ve mali konularda bölge müdürlüğü adına bütün işlerin düzenlenmesi ve yönetilmesi,
16) Orman Tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesi kapsamında aplikasyonların yapılmasını sağlamak,
17) Orman tahdit ve kadastrosu yapılmamış yerlerde idari ve teknik yönden orman sınırlarını belirlemek.
18) Orman kadastrosu ile arazi kadastrosu arasındaki uyumsuzlukları tespit etmek, idari veya yargı yolu ile düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
19) Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
20) Orman sayılmayan sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin yararlanmalarına ait iş ve işlemleri takip etmek.
21) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayılı Kanuna göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.
22) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
23) Orman tahdit ve kadastrosuna itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek.
24) 6831 sayılı Orman Kanunun 6. Ve 11. Maddeleri kapsamında tahsis iş ve işlemlerini takip etmek
25) Bölge müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.