AĞAÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 
 
  Ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza ve mera ıslahı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 
 
  Yıllık  Program ve Ödenek Dağılım Çizelgelerini hazırlayarak uygulanmak üzere işletmelere göndermek, çalışmalarının proje esaslarına uygunluğunu sağlamak; dikim, bakım ve korumaların zamanında, tekniğine uygun ve etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek, devamlılığını sağlamak,  
 
 Diğer kuruluşlarla birlikte düzenlenecek protokole bağlı ağaçlandırmalar yapmak, yaptırmak ve çalışmaların vatandaşlarca da desteklenmesini sağlamak, bu çalışmaların kayıtlarını tutmak, gerçek ve tüzel kişiler adına tesis olunacak "Hatıra Ormanları"na ait iş ve işlemleri yürütmek,
 
Su havzalarında kaliteli ve azami miktarda su elde etmek, erozyonu önlemek, sel, çığ ve taşkınları kontrol altına almak, toprak, su ve bitki dengesini korumak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği halinde ve katılımcı anlayış çerçevesinde hazırlanan entegre havza ıslahı ana planının gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,  
 
   Orman alanlarında veya orman rejimine alınacak erozyona maruz sahalarda; toprak aşınma ve taşınmalarının durdurulması, sellerin ve taşkınların kontrol altına alınması, heyelanların ve çığların önlenmesi amacıyla dere, çay ve ırmakların su toplama havzalarında erozyon kontrolü çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 
   Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralarda ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 
   Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla yeşil kuşak projeleri uygulamak, 
 
   Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı özel ağaçlandırma. İmar ihya, erozyon kontrolü ve özel fidanlık çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.
 
    Bölge Müdürü'nün vereceği benzeri görevleri yapmak